Κλείσιμο διαφήμισης

Μαθήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27.4.2016ης Απριλίου XNUMX, για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, συντομογραφία ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) (εφεξής «GDPR").

Ταυτότητα διαχειριστή: TEXT FACTORY s.r.o., έδρα Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, ταχυδρομικός κώδικας: 613 00, αριθμός ID: 06157831, εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Brno, ενότητα Γ, φάκελος 100399 μόνο ως "διαχειριστής").

Στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή: ταχυδρομική διεύθυνση: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, ταχυδρομικός κώδικας: 613 00, email: info@textfactory.cz.

Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Αναγκαιότητα διασφάλισης της εξουσιοδότησης των επισκεπτών σε ιστότοπους που διαχειρίζεται η TEXT FACTORY s.r.o. για να συνεισφέρουν ενεργά σε δημοσιευμένα άρθρα ή σε φόρουμ συζήτησης και να ασκούν τα δικαιώματα της TEXT FACTORY s.r.o. ως διαχειριστή αυτών των φόρουμ συζήτησης με βάση τα έννομα συμφέροντα της TEXT FACTORY.o. στο άρθρο 6, παράγραφος 1, επιστολή στ) GDPR και να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) GDPR).

Οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δίνονται κυρίως από το συμφέρον του διαχειριστή για την ορθή διεξαγωγή συζητήσεων και συνεισφορών χωρίς παραβίαση του δημοσίου δικαίου ή των δικαιωμάτων άλλων προσώπων, κατά την άσκηση του δικαιώματος έγκρισης μόνο επιλεγμένων συνεισφορών, το δικαίωμα διαγραφής συνεισφορών , ειδικά εάν οι συνεισφορές στη συζήτηση παραβιάζουν νομοθετικές ρυθμίσεις, θα περιείχαν χυδαίες ή άσεμνες εκφράσεις και προσβολές, εκφράσεις επιθετικότητας και εξευτελισμού, θα προωθούσαν κάθε είδους διάκριση (ιδιαίτερα φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, λόγω φύλου , κατάσταση υγείας), θα παρέμβουν στο δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας των φυσικών προσώπων και στο δικαίωμα προστασίας του ονόματος, της φήμης και του απορρήτου των νομικών προσώπων, θα αναφέρονται σε διακομιστές που περιέχουν warez, πορνογραφία ή το περιεχόμενο του ονομάζονται "deep web", ανταγωνιστικά μέσα, ή θα σχημάτιζαν διαφημιστικά μηνύματα ή θα παραπέμπουν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, κ.λπ. συνεισφέρετε στις συζητήσεις και στο φόρουμ, και για το λόγο αυτό απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής επεξεργάζεται:

 • στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο),
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email),
 • δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση IP της συσκευής του φυσικού προσώπου ως σχολιαστή από την οποία συνδέθηκε.
 • εάν παρασχέθηκαν αυτά τα δεδομένα.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τον αναφερόμενο σκοπό δεν αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης. Επομένως, δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε προσωπικά δεδομένα στον διαχειριστή. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για επεξεργασία, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας σχετικά με τη δυνατότητα (α) να συνεισφέρετε ενεργά σε δημοσιευμένα άρθρα ή στα φόρουμ συζήτησης ιστοσελίδων που διαχειρίζεται η TEXT FACTORY s.r.o.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα, αλλά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία χειροκίνητα. Ωστόσο, σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ενεργοποίηση της αγοράς/πώλησης εντός του διαδικτυακού παζαριού, δεν είστε αντικείμενο οποιασδήποτε απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία που θα είχε νομικά αποτελέσματα για εσάς ή θα σας επηρεάσει σημαντικά σε οποιαδήποτε άλλος τρόπος.

Κατηγορία αποδεκτών επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων: μόνο διαχειριστής. Ο διαχειριστής δεν σκοπεύει να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε έναν εκτελούντα την επεξεργασία που έχει συνάψει σύμβαση επεξεργασίας με τον διαχειριστή και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων: Ο διαχειριστής αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για περίοδο 5 ετών από τη στιγμή της παροχής τους.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση από τον διαχειριστή σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με:

 • σκοπούς επεξεργασίας·
 • σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων·
 • παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών στους οποίους διατέθηκαν ή θα διατεθούν προσωπικά δεδομένα·
 • την προγραμματισμένη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου·
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον διαχειριστή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία·
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή·
 • όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων·
 • εάν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σχετικά με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, καθώς και το νόημα και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας.

Ο διαχειριστής θα σας παράσχει αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων. Για το δεύτερο και κάθε επόμενο αντίγραφο, ο διαχειριστής δικαιούται να χρεώσει μια λογική αμοιβή με βάση τα διοικητικά έξοδα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Είναι δικαίωμά σας να ζητήσετε από τον διαχειριστή να διορθώσει τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετης δήλωσης.

Το δικαίωμα στη διαγραφή ("το δικαίωμα στη λήθη")

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον διαχειριστή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν υπάρχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία·
 • έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση βάσει της οποίας έγινε η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία·
 • τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση·
 • προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει εάν παρέχεται νομοθετική εξαίρεση, ιδίως επειδή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για:

 • εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • αρνείστε την ακρίβεια των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία θα περιοριστεί στον χρόνο που απαιτείται για να επαληθεύσει ο διαχειριστής την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων·
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ' αυτού ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους·
 • ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα απαιτείτε για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, έως ότου επαληθευτεί εάν οι νόμιμοι λόγοι του διαχειριστή υπερτερούν των νόμιμων λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση την αποθήκευσή τους, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για τον σκοπό προστασίας των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικό πρόσωπο ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον διαχειριστή να μεταφέρει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας σε άλλο διαχειριστή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον διαχειριστή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, ταχυδρομικός κώδικας: 613 00, μέσω email στη διεύθυνση τη διεύθυνση: info@textfactory.cz.

Τρόπος παροχής πληροφοριών

Ο διαχειριστής παρέχει πληροφορίες σε γραπτή μορφή. Εάν επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον διαχειριστή στη διεύθυνση email του, οι πληροφορίες θα σας δοθούν ηλεκτρονικά, εκτός εάν ζητήσετε να παρέχονται σε έντυπη μορφή.

Ο διαχειριστής παρέχει όλες τις επικοινωνίες και δηλώσεις σχετικά με τα ασκούμενα δικαιώματα δωρεάν, το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την άσκηση του δικαιώματος. Ο διαχειριστής δικαιούται να παρατείνει την περίοδο που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο κατά δύο (2) μήνες εάν κριθεί απαραίτητο και ως προς την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την παράταση της καθορισμένης περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των λόγων.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει ένα εύλογο τέλος λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος που σχετίζεται με την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί με το αίτημα, εάν τα δικαιώματά σας ασκηθούν αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα, ειδικά επειδή επαναλαμβάνονται.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του παραλήπτη των προσωπικών δεδομένων, γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, ZIP: 613 00, μέσω email στη διεύθυνση: info@textfactory.cz , αυτοπροσώπως στην έδρα του ελεγκτή. Από την καταγγελία πρέπει να προκύπτει ποιος την υποβάλλει και ποιο είναι το αντικείμενό της. Διαφορετικά, ή εάν είναι απαραίτητο να χειριστείτε το παράπονο, ο διαχειριστής θα σας καλέσει να ολοκληρώσετε ένα τέτοιο παράπονο εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Εάν το παράπονο δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει κάποιο ελάττωμα που εμποδίζει τη συζήτηση του, δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί. Η προθεσμία για την επεξεργασία μιας καταγγελίας είναι 30 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοσή της. Οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου μέσου νομικής ή δικαστικής προστασίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Πλκ. Σοχώρα 27, Πράγα 7, ΤΚ: 170 00, τηλέφωνο +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του GDPR.

.